White-Crowned Sparrow - Bandon, Oregon

White-Crowned Sparrow - Bandon, Oregon